D3.js Array V4

统计 (Statistics)

d3.min(array[,accessor]):获取数组中最小值

var array1 = [10,20,30,2,4,15];
var array2 = ["10","20","30","2","4","15"];
var array3 = [{name:20},{name:10},{name:3}];
var min1 = d3.min(array1)//2 --数值时获取数值最小值
var min2 = d3.min(array2)//"10"--字符串时获取字符串首字符最小值
var min3 = d3.min(array3)//{name:20}--对象时获取内存地址最小值
//使用访问器(accessor):
d3.min(array3,function (d) {
    return d.name;
})

d3.max(array[,accessor]):获取数组中最大值

d3.extent(array[,accessor]):获取数组范围【min,max】
d3.sum(array[,accessor]):获取数组和;含空值的数组会忽略空值;
d3.mean(array[,accessor]):获取数组平均值
d3.median(array[,accessor]):获取数组中位数
d3.quantile(array[,accessor]):获取数组分位数

分位数:简单理解分成多份。很容易误解为等分,但实际是根据数组划分;

//知道分位数就不用看了
var array = [0,20,30,40,50,100];//这里先理解为0-100分成5份;
var quantile1 = d3.quantile(array,0);//0
var quantile2 = d3.quantile(array,0.2);//20
var quantile3 = d3.quantile(array,0.4);//30
var quantile4 = d3.quantile(array,0.6);//40
var quantile5 = d3.quantile(array,0.8);//50
var quantile6 = d3.quantile(array,1);//100
//但是0.7和0.9 又是从实际对应数组中去中值
var quantile7 = d3.quantile(array,0.7)//45  40-50
var quantile7 = d3.quantile(array,0.9)//75  50-100

d3.variance(array[,accessor]):获取数组方差
d3.deviation(array[,accessor]):获取数组标准差

查询(Search)

好麻烦

相关内容推荐