js的转义

jquery 在version 1.8添加的方法 

jQuery.parseHTML( data [, context ] [, keepScripts ] )

如果 jqury 版本不支持,可以用以下的方法

//去掉html标签

1
2
3
function removeHtmlTab(tab) {
 return tab.replace(/<[^<>]+?>/g,'');//删除所有HTML标签
}

//普通字符转换成转意符

1
2
3
function html2Escape(sHtml) {
 return sHtml.replace(/[<>&"]/g,function(c){return {'<':'&lt;','>':'&gt;','&':'&amp;','"':'&quot;'}[c];});
}

//转意符换成普通字符

1
2
3
4
function escape2Html(str) {
 var arrEntities={'lt':'<','gt':'>','nbsp':' ','amp':'&','quot':'"'};
 return str.replace(/&(lt|gt|nbsp|amp|quot);/ig,function(all,t){return arrEntities[t];});
}

// &nbsp;转成空格

1
2
3
4
function nbsp2Space(str) {
 var arrEntities = {'nbsp' : ' '};
 return str.replace(/&(nbsp);/ig, function(all, t){return arrEntities[t]})
}

//回车转为br标签

1
2
3
function return2Br(str) {
 return str.replace(/r?n/g,"<br />");
}

//去除开头结尾换行,并将连续3次以上换行转换成2次换行

1
2
3
4
5
6
function trimBr(str) {
 str=str.replace(/((s|&nbsp;)*r?n){3,}/g,"rnrn");//限制最多2次换行
 str=str.replace(/^((s|&nbsp;)*r?n)+/g,'');//清除开头换行
 str=str.replace(/((s|&nbsp;)*r?n)+$/g,'');//清除结尾换行
 return str;
}

// 将多个连续空格合并成一个空格

1
2
3
4
function mergeSpace(str) {
 str=str.replace(/(s|&nbsp;)+/g,' ');
 return str;
}

相关内容推荐