window2003 iis邮件服务器可以收邮件 发邮件有点有关问题

window2003 iis邮件服务器可以收邮件 发邮件有点问题
window2003 iis邮件服务器,使用outlook express 6发送邮件,可是使用QQ邮箱代理和其他版本的客户端 都不能发送邮件,这是什么原因呢?在线等
------解决方案--------------------
控制台打印的错误消息如下

DEBUG: setDebug: JavaMail version 1.4.4
DEBUG: getProvider() returning javax.mail.Provider[TRANSPORT,smtp,com.sun.mail.smtp.SMTPTransport,Sun Microsystems, Inc]
DEBUG SMTP: useEhlo true, useAuth true
DEBUG SMTP: trying to connect to host "smtp.iding.me", port 25, isSSL false
220 w12111501-hjsm Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 6.0.3790.3959 ready at  Thu, 22 Nov 2012 13:53:26 +0800 
DEBUG SMTP: connected to host "smtp.iding.me", port: 25

EHLO HCOMXE0MDOHZNWN
250-w12111501-hjsm Hello [14.147.90.160]
250-AUTH GSSAPI NTLM
250-TURN
250-SIZE 2097152
250-ETRN
250-PIPELINING
250-DSN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8bitmime
250-BINARYMIME
250-CHUNKING
250-VRFY
250 OK
DEBUG SMTP: Found extension "AUTH", arg "GSSAPI NTLM"
DEBUG SMTP: Found extension "TURN", arg ""
DEBUG SMTP: Found extension "SIZE", arg "2097152"
DEBUG SMTP: Found extension "ETRN", arg ""
DEBUG SMTP: Found extension "PIPELINING", arg ""
DEBUG SMTP: Found extension "DSN", arg ""
DEBUG SMTP: Found extension "ENHANCEDSTATUSCODES", arg ""
DEBUG SMTP: Found extension "8bitmime", arg ""
DEBUG SMTP: Found extension "BINARYMIME", arg ""
DEBUG SMTP: Found extension "CHUNKING", arg ""
DEBUG SMTP: Found extension "VRFY", arg ""
DEBUG SMTP: Found extension "OK", arg ""
DEBUG SMTP: Attempt to authenticate
DEBUG SMTP: check mechanisms: LOGIN PLAIN DIGEST-MD5 NTLM 
DEBUG SMTP: mechanism LOGIN not supported by server
DEBUG SMTP: mechanism PLAIN not supported by server
DEBUG SMTP: mechanism DIGEST-MD5 not supported by server
DEBUG NTLM: type 1 message: 4E 54 4C 4D 53 53 50 00 01 00 00 00 03 A2 00 00 00 00 00 00 2F 00 00 00 0F 00 0F 00 20 00 00 00 48 43 4F 4D 58 45 30 4D 44 4F 48 5A 4E 57 4E 
AUTH NTLM TlRMTVNTUAABAAAAA6IAAAAAAAAvAAAADwAPACAAAABIQ09NWEUwTURPSFpOV04=
334 TlRMTVNTUAACAAAAAAAAADgAAAABggACBrJ4h0oAdJoAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAABQLODgAAAA8=
DEBUG NTLM: type 3 message: 4E 54 4C 4D 53 53 50 00 03 00 00 00 18 00 18 00 72 00 00 00 18 00 18 00 8A 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 14 00 14 00 40 00 00 00 1E 00 1E 00 54 00 00 00 00 00 00 00 A2 00 00 00 01 82 00 00 68 00 40 00 69 00 64 00 69 00 6E 00 67 00 2E 00 6D 00 65 00 48 00 43 00 4F 00 4D 00 58 00 45 00 30 00 4D 00 44 00 4F 00 48 00 5A 00 4E 00 57 00 4E 00 4A 1D C6 CA F2 85 C7 64 BA C8 A7 B3 EC DD 60 96 7A 56 88 18 55 24 F6 8B C4 45 61 B8 7E 23 54 75 92 AD 65 FD FF 7C 75 FD 29 A6 1B BB 75 C8 02 6D 

相关内容推荐