NOIP2014 提高组合集

NOIP 2014 提高组 合集D1 T1 生活大爆炸版石头剪刀布首先,先将两个人的猜拳序列都变得不小于n。然后逐个模拟。胜败什么的看表就行了。
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
int ans1=0,ans2=0;
int a1[210],a2[210],s1[210],s2[210],k1,k2;
void calc(int x,int y)
{
  if(x==0)
  {
    if(y==0) return;
    else if(y==1) ans2++;
    else if(y==2) ans1++;
    else if(y==3) ans1++;
    else ans2++;
  }
  else if(x==1)
  {
    if(y==0) ans1++;
    else if(y==1) return;
    else if(y==2) ans2++;
    else if(y==3) ans1++;
    else ans2++;
  }
  else if(x==2)
  {
    if(y==0) ans2++;
    else if(y==1) ans1++;
    else if(y==2) return;
    else if(y==3) ans2++;
    else ans1++;
  }
  else if(x==3)
  {
    if(y==0) ans2++;
    else if(y==1) ans2++;
    else if(y==2) ans1++;
    else if(y==3) return;
    else ans1++;
  }
  else
  {
    if(y==0) ans1++;
    else if(y==1) ans1++;
    else if(y==2) ans2++;
    else if(y==3) ans2++;
    else return;
  }
}
int main()
{
  int n,n1,n2; cin >> n >> n1 >> n2 ;
  for(int i=1;i<=n1;i++) scanf("%d",&a1[i]);
  for(int i=1;i<=n2;i++) scanf("%d",&a2[i]);
  int cnt1=n/n1+(n%n1==0?0:1),cnt2=n/n2+(n%n2==0?0:1);
  for(int i=1;i<=cnt1;i++) for(int j=1;j<=n1;j++) s1[++k1]=a1[j];
  for(int i=1;i<=cnt2;i++) for(int j=1;j<=n2;j++) s2[++k2]=a2[j];
  for(int i=1;i<=n;i++) calc(s1[i],s2[i]);
  printf("%d %dn",ans1,ans2);
  return 0;
}
D1 T2 联合权值巨裸的树形dp,跟模拟没啥区别了。我开始看成了边不给定,然后管教练要prufer的ppt... ...
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define N 200010 
#define mod 10007 
using namespace std; typedef long long ll; ll maxn=0,ans=0;
ll w[N]; int to[N<<1],head[N],nxt[N<<1],tot;
inline char nc() {static char *p1,*p2,buf[100000]; return (p1==p2)&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,100000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;} 
ll rd() {ll x=0; char c=nc(); while(!isdigit(c)) c=nc(); while(isdigit(c)) x=(x<<3)+(x<<1)+(c^48),c=nc(); return x;}
inline void add(int x,int y) {to[++tot]=y; nxt[tot]=head[x]; head[x]=tot;}
void dfs(int pos,int fa)
{
  ll now1=w[fa],now2=0; ll sum=w[fa]%mod;
  for(int i=head[pos];i;i=nxt[i]) if(to[i]!=fa)
  {
    // printf("%d")
    if(w[to[i]]>=now1) now2=now1,now1=w[to[i]];
    else if(w[to[i]]>=now2) now2=w[to[i]];
    (ans+=sum%mod*w[to[i]]%mod)%=mod; (sum+=w[to[i]])%=mod;
    dfs(to[i],pos);
  }
  maxn=max(maxn,now1*now2);
}
// void test()
// {
// 	puts("Fuck"); for(int i=1;i<=n;i++) 
// }
int main()
{
  int n=rd(); int x,y; for(int i=1;i<n;i++) x=rd(),y=rd(),add(x,y),add(y,x);
  for(int i=1;i<=n;i++) w[i]=rd();
  dfs(1,0); printf("%lld %lldn",maxn,ans*2%mod);
}
D1 T3 飞扬的小鸟
dp题。f[i][j]表示横坐标到i,高度到j的最少点击次数。转移的话,上升我们考虑完全背包,下降用01背包即可。
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N=10000+10;
const int M=2000+10;
int n,m,p;
int x[N],y[N];
int low[N],high[N];
int f[N][M];
bool e[N]; 
int main()
{
  scanf("%d%d%d",&n,&m,&p);
  for(int i=1;i<=n;++i) scanf("%d%d",&x[i],&y[i]);
  for(int i=1;i<=n;++i)
  {
    low[i]=1;
    high[i]=m;
  }
  int a,b,c;
  for(int i=1;i<=p;++i)
  {
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    e[a]=1;
    low[a]=b+1;
    high[a]=c-1;
  }
  memset(f,0x3f,sizeof(f));
  for(int i=1;i<=m;++i) f[0][i]=0;
  for(int i=1;i<=n;++i)
  {
    for(int j=x[i]+1;j<=m+x[i];++j)
      f[i][j]=min(f[i-1][j-x[i]]+1,f[i][j-x[i]]+1);
    for(int j=m+1;j<=m+x[i];++j)
      f[i][m]=min(f[i][m],f[i][j]);
    for(int j=1;j<=m-y[i];++j)
      f[i][j]=min(f[i][j],f[i-1][j+y[i]]);
    for(int j=1;j<low[i];++j)
      f[i][j]=f[0][0];
    for(int j=high[i]+1;j<=m;++j)
      f[i][j]=f[0][0];
  }
  int ans=f[0][0];
  for(int j=1;j<=m;++j)
  {
    ans=min(ans,f[n][j]);
  }
  if(ans<f[0][0]) printf("1n%dn",ans);
  else
  {
    int i,j;
    for(i=n;i>=1;i--)
    {
      for(j=1;j<=m;++j)
      {
        if(f[i][j]<f[0][0]) break;
      }
      if(j<=m) break;
    }
    ans=0;
    for(int j=1;j<=i;++j) if(e[j]) ans++;
    printf("0n%dn",ans);
  }
  return 0;
}
D2 T1 无线网络发射器选址 挨着枚举一遍就行...
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define N 150 
using namespace std;
int val[N][N]; int ans,tmp;
int main()
{
  int d,n; cin >> d >> n ; int x,y,a;
  for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d%d%d",&x,&y,&a),val[x][y]+=a;
  for(int i=0;i<=128;i++) for(int j=0;j<=128;j++)
  {
    int x1,y1,x2,y2;
    x1=max(0,i-d); x2=min(i+d,128);
    y1=max(0,j-d); y2=min(j+d,128);
    int now=0; for(int k=x1;k<=x2;k++) for(int l=y1;l<=y2;l++) now+=val[k][l];
    if(ans<now) ans=now,tmp=1;
    else if(ans==now) tmp++;
  }
  printf("%d %dn",tmp,ans);
}
D2 T2 寻找道路先连反向边,从终点先dfs一遍,把所有能到终点的点打上标记。然后对于所有到不了终点的点,枚举所有出边,枚举到的都是不能在路径上出现的点,紧接着连正向边,从原点跑dij即可。
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <queue>
#define N 10010 
#define M 200010 
#define mp make_pair
using namespace std; queue<int>q; priority_queue<pair<int,int> >que;
struct Node{int x,y;}a[M]; int head[N],nxt[M<<1],to[M<<1],tot;
int f[N]; bool vis[N],in[N]; int n,m,s,t;
inline char nc() {static char *p1,*p2,buf[100000]; return (p1==p2)&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,100000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;}
int rd() {int x=0; char c=nc(); while(!isdigit(c)) c=nc(); while(isdigit(c)) x=(x<<3)+(x<<1)+(c^48),c=nc(); return x;}
inline void add(int x,int y) {to[++tot]=y; nxt[tot]=head[x]; head[x]=tot;}
void dfs(int pos,int fa)
{
  if(vis[pos]) return;
  vis[pos]=true; for(int i=head[pos];i;i=nxt[i]) if(to[i]!=fa) dfs(to[i],pos);
}
void bfs()
{
  for(int i=1;i<=n;i++) if(!vis[i]) in[i]=true;
  while(!q.empty())
  {
    puts("Fuck");
    int x=q.front(); q.pop();
    for(int i=head[x];i;i=nxt[i])
    {
      if(in[to[i]]) continue;
      in[to[i]]=true;
      q.push(to[i]);
    }
  }
}
void dij(int s)
{
  memset(f,0x3f,sizeof f); memset(vis,false,sizeof vis);
  f[s]=0; que.push(mp(0,s)); vis[s]=1;
  while(!que.empty())
  {
    while(-que.top().first>f[que.top().second]&&!que.empty()) que.pop();
    if(que.empty()) return;
    int x=que.top().second; 
    que.pop(); for(int i=head[x];i;i=nxt[i])
    {
      // printf("%d %dn",que.top().first,que.top().second);
      if(f[to[i]]>f[x]+1&&!vis[to[i]])
      {
        vis[to[i]]=true;
        f[to[i]]=f[x]+1,que.push(mp(-f[to[i]],to[i]));
      }
    }
  }
}
void test()
{
  for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",in[i]?1:0); puts("");
}
int main()
{
  n=rd(),m=rd();
  for(int i=1;i<=m;i++) a[i].x=rd(),a[i].y=rd(),add(a[i].y,a[i].x);
  s=rd(),t=rd(); dfs(t,t);
  for(int i=1;i<=n;i++) if(!vis[i])
  {
    in[i]=true;
    for(int j=head[i];j;j=nxt[j])
    {
      in[to[j]]=true;
    }
  }
  // test();
  memset(head,0,sizeof head); tot=0;
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    if(in[a[i].x]||in[a[i].y]) continue;
    add(a[i].x,a[i].y);
    // printf("%d %dn",a[i].x,a[i].y);
  }
  dij(s); 
  if(f[t]==0x3f3f3f3f) puts("-1");
  else printf("%dn",f[t]);
  return 0;
}
D2 T3 解方程我去...这题,看了题解才明白出题人的意图... ...我做题的时候还在那里骂:卧槽,傻逼出题人又tm出高精度然后是个rp题...998244353可过。但是为了尊敬长者,我们用19260817
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#define mod 19260817
using namespace std;
typedef long long ll;
bool t=true;
int n,m,ans,cnt,sum=0;
int A[103],key[1000003];
inline char nc() {static char *p1,*p2,buf[100000]; return (p1==p2)&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,100000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;}
ll rd()
{
  ll x=0; char c=nc(); int f=1; if(c=='-') f=-1;
  while(!isdigit(c))
  {
    c=nc();
    if(c=='-') f=-1;
  }
  while(isdigit(c)) (x=(x<<3)%mod+(x<<1)%mod+(c^48)%mod)%=mod,c=nc();
  return x*f;
}
bool calc(ll x)
{
  sum=0;
  for(ll i=n;i>=1;i--)
  {
    sum=((A[i]+sum)*x)%mod;
  }
  sum=(sum+A[0])%mod;
  return !sum;
}
int main()
{
  n=rd();
  m=rd();
  for(ll i=0;i<=n;i++) A[i]=rd();
  for(ll i=1;i<=m;i++)
  {
    if(calc(i))
    { 
      t=false; 
      ans++;
      key[++cnt]=i;
    }
  }
  printf("%dn",ans);
  for(ll i=1;i<=cnt;i++) printf("%dn",key[i]);
  return 0;
}

相关内容推荐